Album 2020GoshindoJu-Jutsu VuxnaJu-Jutsukids 10 - 16 årJudokids 4 - 6 årJudokids 7 - 9 årJudokids 10 - 12 årJudokids 13- 18 årKick&BoxKickboxning 7 - 12 årKickboxning 13 - 18 årKickboxning Vuxna